Przejdź do treści
1
2
3
Przejdź do stopki

Statut Szkoły Podstawowej w Głębokiem

Treść

STATUT

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

W GŁĘBOKIEM

Tekst ujednolicony

 

 

 

Rozdział 1

Nazwa i typ szkoły

§1

 1. Szkoła Podstawowa w Głębokiem zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
 2. Szkoła ma siedzibę w Głębokiem nr 6.
 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. Rada Miasta Gminy oraz Urząd mają siedzibę w Piwnicznej Zdroju przy ul. Rynek 20,
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.
 5. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XLII/278/17 Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju z dnia 27 IX 2017r..

§ 2

  Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U.z 2017r. poz. 59.

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Głębokiem;

3) organie prowadzącym –  należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Piwniczna – Zdrój;

4) szkole – należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Głębokiem;

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Głębokiem;

6) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Głębokiem;

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Głębokiem;

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę oddziału;

9) samorządzie – należy przez to rozumieć samorząd uczniowski;

10) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby(podmioty)sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem;

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 3

 1. Kształcenie w szkole składa się z:
 1. edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I – III;
 2. edukacji przedmiotowej obejmującej klasy IV – VIII.
  1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest:
 1. wspieranie całościowego rozwoju dziecka;
 2. zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 3. wprowadzanie uczniów w świat wartości;
  1. Celami edukacji w klasach IV – VIII są:
 1. dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia;
 2. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 3. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 4. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 5. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 6. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 7. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 8. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 9. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

§ 4

 1. Do zadań szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
 1. łagodne wprowadzanie dziecka w świat wiedzy;
 2. przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia;
 3. wdrażanie do samorozwoju;
 4. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
 5. zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku da uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 6. wspieranie:
 1. aktywności dziecka kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
 2. wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
 1. wybór lub opracowanie programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 2. planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
 3. zapewnienie dostępu do wartościowych w kontekście rozwoju ucznia źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
 4. organizacja zajęć:
 1. dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego,
 2. umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
 3. wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
 4. wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,
 5. umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
 6. wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
 7. wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
 8. umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
 1. organizacja przestrzeni edukacyjnej:
 1. ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
 2. umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
 3. stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
 1. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 2. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 3. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.
  1. Do zadań szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:
 1. rozwijanie umiejętności celowego i świadomego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przestrzeganie przez nich norm poprawnościowych;
 2. kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych, zarówno w mowie jak i w piśmie;
 3. przygotowanie świadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej;
 4. zapoznanie uczniów z ważnymi wydarzeniami z dziejów narodu polskiego, zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi; wyjaśnienie ich znaczenia oraz kształtowanie szacunku wobec nich;
 5. rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego;
 6. kształtowanie zrozumienia takich wartości jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni historycznej;
 7. kształtowanie postaw obywatelskich i pro wspólnotowych uczniów;
 8. przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie;
 9. doskonalenie umiejętności właściwego reagowania w wypadku kontaktu z organizmami zagrażającymi życiu i zdrowiu;
 10. wyjaśnianie uczniom dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienie ich przyczyn i skutków;

11) kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i poczucia dumy z bycia Polakiem;   

12) ugruntowywanie świadomości własnej wartości i korzeni oraz tożsamości terytorialnej;

 1. rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska;
 2. dostarczanie uczniom narzędzi poznawania przyrody, prowadzenie do rozumienia jej podstawowych prawidłowości i umożliwianie korzystania ze zdobytej wiedzy i rozwiniętych postawi umiejętności;
 3. rozbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata;
 4. kształtowanie u uczniów podstaw rozumowania naukowego obejmującego rozpoznawanie zagadnień naukowych, wyjaśnianie zjawisk fizycznych w sposób naukowy, interpretowanie oraz wykorzystywanie wyników i dowodów naukowych;
 5. kształcenie u uczniów umiejętności funkcjonowania w konkretnych sytuacjach życiowych, rozwiązywanie typowych i nietypowych problemów, którym trzeba stawić czoła w różnych etapach życia;
 6. kształcenie u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz umiejętności programowania;
 7. opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację prostych projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń;
 8. kształtowanie u uczniów obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia;
 9. przygotowywanie uczniów do właściwego zachowania oraz  odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, m.in. umiejętność udzielania pierwszej pomocy;

 

§ 5

 1. Zadania szkoły, o których mowa w § 4 ust. 1 są realizowane poprzez:
 1. kontynuację rozpoczętego w przedszkolu procesu adaptacji do współpracy w grupie oraz procesu indywidualnej i grupowej aktywności poznawczej;
 2. niezwykle staranny dobór treści, środków, strategii, metod kształcenia w celu ukazania uczniom scalonego obrazu świata i ułatwienia jego rozumienia;
 3. organizację edukacji dzieci jako dynamicznego procesu nadawania osobistego sensu i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości, a nie jako przekaz gotowych informacji;
 4. traktowanie edukacji polonistycznej jako procesu poznawania języka mówionego i pisanego w kontakcie ze światem zewnętrznym, w tym z otoczeniem społeczno-przyrodniczym oraz kulturą regionalną i narodową;
 5. takie planowanie zajęć przez nauczyciela, aby wiedza matematyczna układała się w logicznie powiązany system prowadzący od myślenia konkretno-obrazowego w kierunku myślenia pojęciowego;
 6. takie dbanie przez nauczyciela o organizację przestrzeni, aby uczniowie mogli eksplorować, obserwować i doświadczać (odkrycie istnienia określonych procesów zachodzących w otoczeniu uczniów);
 7. działania wykorzystujące mnogość technik plastycznych oraz poprzez umożliwienie dzieciom postrzegania wartości wizualnych, które zawarte są w otoczeniu oraz w naturze;
 8. zaspokojenie podstawowej potrzeby dziecka jaką jest potrzeba ruchu;
 9. pomoc uczniom w rozbudzaniu w sobie pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego nowożytnego oraz budowaniu postawy otwartości i szacunku wobec różnorodności języków, kultur i narodowości, przy jednoczesnym wspieraniu ucznia w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości;
 10. takie wyposażenie klasy w edukacji wczesnoszkolnej oraz organizację przestrzeni, aby umożliwić dzieciom swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na odpowiednio przygotowanej podłodze;
 11. wyposażenie sali w narzędzia i środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby atrakcyjnych elementów manipulacyjnych, przeznaczonych do samodzielnego eksperymentowania oraz urządzenia umożliwiające prezentację wytworów pracy uczniów;
 12. aranżację sali do zajęć, która umożliwia i zachęca dzieci do samodzielnego poszukiwania i odkrywania wiedzy.
 1. Zadania szkoły, o których mowa § 4 ust. 2 są realizowane poprzez:
 1. stosowanie rozwiązań metodycznych podczas organizowania procesu dydaktycznego w taki sposób, aby zapewnić integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o różnym typie inteligencji;
 2. wykorzystywanie przez nauczycieli metod takich jak dyskusja i debata, drama lub projekt edukacyjny;
 3. zapewnienie zajęć z tego samego języka obcego nowożytnego w I i II etapie edukacyjnym;
 4. prowadzenie zajęć z języka obcego nowożytnego w odpowiednio wyposażonej sali, z dostępem do słowników, pomocy wizualnych, odtwarzacza płyt CD/plików dźwiękowych, komputera ze stałym łączem internetowym, umożliwiającej przeprowadzanie ćwiczeń językowych w parach i grupach;
 5. wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć z muzyki w instrumenty muzyczne, tablicę z pięciolinią, sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku, bibliotekę muzyczną;
 6. stwarzania warunków do obcowania z muzyką „na żywo” poprzez udział w koncertach i spektaklach muzycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów;
 7. traktowanie zajęć z plastyki jako szansy dla uczniów, którzy wyrażają przez sztukę nie tylko własne odczucia i emocje, ale także uczą się cierpliwości, dyscypliny i samokontroli podczas powstawania prac oraz angażują się, poprzez sztukę, w życie społeczne;
 8. zastosowanie w nauczaniu historii różnych metod nauczania i środków dydaktycznych, od klasycznych, jak: opis, pogadanka czy wykład, przez metody aktywizujące, oparte na działaniu, np. przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą interaktywną, tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą, gry dydaktyczne, inscenizacje, przedstawienia po wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, korzystanie z rekonstrukcji historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi/świadkami historii, wreszcie – sięganie po propozycje dydaktyczne, którymi dysponują zarówno fundacje, jak również Instytut Pamięci Narodowej;
 9. stosowanie w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie różnych metod pracy grupowej, w tym uczniowskie projekty edukacyjne, stwarzanie sytuacji edukacyjnych, w których uczeń stosuje poszczególne metody autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów i problemów, współdecydowania, dyskusji, technologia informacyjno-komunikacyjna, a także wycieczki edukacyjne do wybranych instytucji;
 10. wyposażenie pracowni przyrodniczej w albumy do rozpoznawania pospolitych roślin, grzybów i zwierząt, lupy, kompasy, przenośny gnomon, termometr, mapy topograficzne lub szczegółowe mapy turystyczne własnego terenu oraz stosowanie metod aktywizujących ucznia i zajęć w terenie;
 11. stosowanie podczas nauki geografii różnych metod i form kształcenia, szczególnie kształcenia poszukującego, m.in. realizacja projektu edukacyjnego, zajęcia w terenie (prowadzenie prac badawczych, obserwacji terenowych), metoda studiów przykładowych, a także systematyczne korzystanie z atlasu, ściennych map geograficznych oraz zasobów kartograficznych Internetu;
 12. odpowiednie wyposażenie pracowni biologicznej, tj. projektor multimedialny, tablica interaktywna, komputer z głośnikami i dostępem do Internetu, sprzęt do przeprowadzania wskazanych w podstawie doświadczeń i obserwacji (m.in. przyrządy optyczne, przyrządy pomiarowe, odczynniki chemiczne, fartuchy i rękawice ochronne, apteczka), przewodniki roślin i zwierząt, atlasy, preparaty mikroskopowe oraz modele obrazujące wybrane elementy budowy organizmu człowieka;
 13. nauczanie chemii w najczęściej metodą projektu edukacyjnego (szczególnie o charakterze badawczym), metodą eksperymentu chemicznego lub innymi metodami pobudzającymi aktywność poznawczą uczniów oraz łączenie wiedzy teoretycznej z doświadczalną przy wykorzystaniu w doświadczeniach substancji znanych uczniom z codziennego życia (np. naturalne wskaźniki kwasowo-zasadowe, ocet, mąkę, cukier), pokazując w ten sposób obecność chemii w ich otoczeniu;
 14. nieustanne odwoływanie się do przykładów z codziennego życia, bogate ilustrowanie kontekstowe oraz czynne badanie zjawisk i procesów fizycznych, eksperymentowanie, rozwiązywanie zadań problemowych oraz praca z materiałami źródłowymi podczas nauczania fizyki;
 15. nauczanie matematyki w taki sposób aby uczeń precyzyjnie się wypowiadał, zrozumiał sens reguł formalnych, samodzielnie wykonywał obliczenia, zarówno pamięciowe jak i pisemne;
 16. wyposażenie pracowni informatycznej w taki sposób, aby każdy uczeń podczas zajęć miał możliwość korzystania z osobnego komputera z dostępem do Internetu i odpowiednim oprogramowaniem;
 17. nauczanie techniki w taki sposób, aby było ono oparte przede wszystkim na innowacyjnym tworzeniu różnorodnych konstrukcji wszechobecnych w życiu codziennym i zawodowym, rozbudzając twórcze myślenie uczniów oraz poprzez umożliwienie uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat;
 18. zapewnienie urządzeń i sprzętu sportowego niezbędnych do zdobycia przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz kompetencji społecznych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne oraz poprzez działania kompensujące i korygujące występujących u dzieci wad postawy;
 19. wdrażanie uczniów do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki sposób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych oraz poprzez symulację ewakuacji szkoły;
 20. wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy, a także skorelowanie treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa z innymi przedmiotami, np. wychowaniem fizycznym oraz z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły;
 21. umożliwienie uczniom uczestniczenia w zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dostosowanie tematyki tych zajęć do wieku uczniów i ich dotychczas zdobytej wiedzy;
 22. współpracę z rodzicami uczniów w zakresie prawidłowych relacji pomiędzy nimi a dzieckiem;
 1. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła:
 1. prowadzi:
 1. obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem mającą na celu:
 • rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym u uczniów klas I-III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 • szczególnych uzdolnień,
 1. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 1. organizuje zajęcia w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 4. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 5. zajęć logopedycznych,
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 7. porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli.
 1. współpracuje:
 1.  z rodzicami uczniów,
 2. poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi szkołami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła:
 1. organizuje naukę w integracji z uczniami pełnosprawnymi;
 2. dostosowuje nauczanie do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia.
 1. Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:
 1. uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;
 2. za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 1. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:
 1. kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej;
 2. zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
 3. umożliwianie rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości;
 4. zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska do nauki;
 5. systematyczne badania bilansowe, fluoryzację realizowane przez pielęgniarkę szkolną;
 6. udział i realizację różnorodnych programów o charakterze edukacyjno -profilaktyczno-wychowawczym;
 7. współpracę z rodzicami w celu wyeliminowania nawyku kupowania niezdrowej żywności;
 8. zajęcia na świeżym powietrzu;
 9. udział w zawodach, wycieczkach, biwakach i rajdach turystycznych;
 10. popularyzowanie wiedzy z zakresu:
 1. prawidłowego odżywiania się,
 2. korzyści płynących z aktywności fizycznej,
 3. zmiany nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie śniadania w domu,
 4. higieny osobistej,
 5. aktywnego spędzania czasu wolnego,
 6. wpływu ruchu na zdrowie człowieka (nadwaga, choroby przewlekłe).

Rozdział 3

Organy Szkoły

§ 6

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

§ 7

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
 2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy ustawy.
 3. Dyrektor w szczególności:
 1. kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 8. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy innych organizacji, w których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 10. współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer Pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 11. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  1. Ponadto Dyrektor:
 1. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły;
 2. powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku szkolnego;
 3. odracza, na uzasadniony wniosek rodziców rozpoczęcie spełniania przez dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny;
 4. na wniosek rodziców może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 5. na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko zamieszkałe w obwodzie Szkoły a posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
 6. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu;
 7. może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił Dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
 8. na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna;
 9. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 10. we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przedszkolu i szkole;
 11. organizuje wspomaganie przedszkola i szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 12. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala w danym roku szkolnym dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni;
 13. w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 13.
  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
  2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
  1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
 1. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej;
 2. jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
  1. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
  2. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
 1. dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
 2. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
 4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
  1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
  2. Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój.

§ 8

 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
 6. ustalanie regulaminu swojej działalności;
 7. uchwalanie Statutu albo jego zmian;
 8. zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 9. przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 10. decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, oraz zgody rodziców ucznia.
  1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. projekt planu finansowego Szkoły;
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
 4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
 6. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dla Dyrektora);
 7. ocenę pracy Dyrektora;
 8. propozycję ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 9. propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
 10. zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;
 11. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 12. opinia w sprawie dopuszczenia do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu nauczania;
 13. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 14. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 15. organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 16. organizację dodatkowych zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony;
 17. program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.
  1. Ponadto Rada Pedagogiczna:
 1. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole;
 3. dokonuje wyboru przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 4. może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju.
  1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian.
  2. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

10 Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
  1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
  2. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów rady określa ,,Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głębokiem”. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 9

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Głębokiem”. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.
 5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2;
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
  1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
  2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo--profilaktycznego Szkoły;
 3. delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
 4. wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 5. wnioskowanie o powołanie rady szkoły;
 6. wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 7. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 8. opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
 9. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 10. opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole;
 11. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
 12. opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
 13. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju
 14. uzgodnienie wzoru jednolitego stroju;
 15. opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 16. opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
 17. opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
 18. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 19. opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 20. opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych da których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów  nauczania;
 21. zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjno-wychowawczych.
  1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

§ 10

 1. W Szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Głębokiem” uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Do kompetencji Samorządu należy:
  1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
  2. przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom  stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  3. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju
  4. opiniowanie w sprawie wniosku Dyrektora o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
  5. opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju;
  6. opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  7. opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora;
  8. powoływanie rady wolontariatu.
 2. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem, może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Działalność ta jest dobrowolna.
 3. Dla sprawnej koordynacji zadań z zakresu wolontariatu Samorząd ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu.

 

 1. Rada wolontariatu może koordynować zadania z zakresu wolontariatu między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu Szkoły, opiniowanie ofert, decydowanie o działaniach do realizacji.
 2. Strukturę rady wolontariatu i jej kompetencje ustala Samorząd w regulaminie Samorządu.

§ 11

 1. Organy Szkoły działają zgodnie z opracowanymi przez siebie programami (planami, harmonogramami) działania na dany rok lub kilka lat.
 2. O swoich działaniach informują się wzajemnie przede wszystkim:
 1. na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
 2. na zebraniach swoich przedstawicieli zwołanych na prośbę Dyrektora;
 3. poprzez udział Dyrektora w zebraniach organów Szkoły(Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski);
 1. Przedstawiciele Rady Rodziców i/lub Samorządu mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Pedagogicznej.
 2. Każdy organ wymieniony w § 6 działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze Statutem Szkoły.
 3. Współpraca organów odbywa się poprzez wzajemne informowanie, konsultacje lub współdecydowanie we wszystkich obszarach funkcjonowania Szkoły, a w szczególności w sprawach:
  1. dydaktyki, wychowania i opieki nad dzieckiem i uczniem;
  2. dokonywania zmian w zapisach Statutu Szkoły;
  3. organizacji pracy Szkoły;
  4. organizacji przestrzeni Szkoły i terenu wokół niej;
  5. ustalania szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego;
  6. opracowywania programu profilaktyczno-wychowawczego Szkoły;
  7. eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w Szkole.

§ 12

 1. Żaden z organów Szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw Szkoły i społeczności szkolnej.
 2. Dyrektor ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom Szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy Szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.
 3. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz Szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:
 4.  kluczowe problemy Szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów;
 5. każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;
 6. Dyrektor poprzez prowadzone negocjacje dąży do rozwiązania sporu;
 7. sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga Dyrektor, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym Rady Rodziców lub z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.
 8. W przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szkoły, kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący Szkołę. Sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor.
 9. Samorząd i Rada Rodziców mają prawo złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora, jeżeli ich uprawnienia nie są w działalności Szkoły respektowane.
 10. Rada Rodziców może złożyć skargę na działania Dyrektora do organu prowadzącego Szkołę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 11. W przypadku sporu kompetencyjnego Dyrektor może powołać komisję nadzwyczajną w celu rozwiązania tego sporu, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu Szkoły.
 12. Komisja rozstrzyga spór zwykłą większością głosów przy obecności pełnego składu. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
 13. W przypadku sporu personalnego Dyrektor zwołuje w trybie nadzwyczajnym zebranie ogólne danego organu Szkoły i przedstawia wnioski, które zmierzają do wygaszenia sporu (propozycje mogą dotyczyć zmian personalnych w układach danego organu Szkoły).
 14. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej. W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc w rozwiązanie sporu do organu prowadzącego;

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

§ 13

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 14

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji Szkoły.
 2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych stosownie do odpowiednich przepisów prawa oświatowego.
 3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 15

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział.
 2. Uczniowie uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych szkolnym planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole.
 3. Liczba uczniów w oddziale
 4. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
 5. Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych.
 6. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach między oddziałowych oraz między klasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 16

1.Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut i 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa 15 minut.

§ 17

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

 

§ 17a

1.W przypadku zawieszenia zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami organizuje  się nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Plan zajęć na miarę możliwości związanych z kadrą uwzględnia równomierne obciążenie uczniów,  zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, odpowiednich przerw łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu przez dyrektora szkoły na czas nauki zdalnej.

3. Lekcje zdalne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania Office 365, ze szczególnym uwzględnieniem MS Teams, z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych np.: www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, https://cke.gov.pl/ oraz dla zróżnicowania form pracy przez udostępnianie materiałów przez nauczyciela  do wykonania zadania w czasie odroczonym.

4. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Office 365 w tym z MS Teams zgodnie z ich przeznaczeniem i w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych, mają obowiązek reagowania na wszelkie przejawy cyberprzemocy i niewłaściwe zachowania w sieci.

5. Nauczanie na odległość w kl. I-III w innej formie, niż lekcje online realizowane jest zgodnie z ustaleniami między nauczycielem, a rodzicami. Lekcje online realizowane są w czasie rzeczywistym.

6. Nauczanie na odległość w kl. IV-VIII realizowane jest w czasie rzeczywistym tj. zgodnie z planem lekcji zarówno w formie lekcji online, jak i pracy na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela.

7. Udostępnianie materiałów realizowane jest za pośrednictwem e-dziennika zakładka „Zadania domowe” i głównie szkolnej poczty elektronicznej Microsoft Office, w sytuacjach wyjątkowych telefonicznie lub w formie papierowej. Zadania do sprawdzenia są przesyłane przez uczniów zgodnie z ustaleniami  z nauczycielem.

8. Nauczyciele pracują zdalnie w domu lub na terenie szkoły.

9. W miarę możliwości Szkoła wypożycza  laptopy w pierwszej kolejności uczniom, którzy mają rodzeństwo uczące się zdalnie lub mającym trudną sytuacje materialną. Jeśli nie ma konieczności wypożyczenia laptopów uczniom Szkoła może je udostępnić również nauczycielom.

10. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

11. Lekcje z użyciem platformy MS TEAMS trwają 30 minut. Pozostały czas 15 min przeznaczony jest na wykonanie zadań wskazanych przez nauczyciela bez użycia monitora. W uzasadnionych sytuacjach mogą trwać do 45 min z zachowaniem higieny pracy umysłowej w danym dniu.

12. Lekcja polegająca na pracy ucznia z materiałami wysyłanymi drogą e-mail /przy braku możliwości bezpośredniego połączenia/ nie może przekraczać 30min. W tym czasie nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów pod adresem e-mail lub w inny sposób ustalony z uczniami.

13. Zarówno lekcje na platformie MS TEAMS,  jak i w oparciu o e-maile rozpoczynają się punktualnie w czasie rzeczywistym, zgodnie ze szkolnym planem zajęć.

14.  Informacje o planowanej lekcji online umieszczane są w kalendarzu na platformie Microsoft Teams.

15. Wejście na platformę nauczyciele planują z kilkuminutową rezerwą na czas logowania się uczniów. Lekcję online zaczyna i kończy nauczyciel /uczniowie wchodzą na spotkanie po nauczycielu, nauczyciel opuszcza platformę po wylogowaniu się uczniów/

16. Zabronione jest udostępnianie danych uczniów, linków i materiałów prezentowanych na lekcjach online i inną drogą komunikacji w nauczaniu zdalnym.

17. Zabronione jest udostępnianie wizerunku uczniów i nauczyciela; nie wolno lekcji online nagrywać i kopiować bez pozwolenia.

18. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania w przestrzeni wirtualnej podczas nauki zdalnej będą podlegały odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w statucie szkoły. W sytuacjach rażących naruszeń, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom zewnętrznym.

19. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane, weryfikowane i oceniane przez nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych zasadach oceniania. Oceny będą wpisywane do e-dziennika.

20. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów uzdolnionych.

21. Konsultacje dla rodziców będą prowadzone w razie potrzeby  poprzez e-dziennik lub poprzez Ms Teams.

22. Wszelkie istotne informacje przekazywane przez nauczyciela oraz rodzica, dotyczące funkcjonowania ucznia w okresie zdalnego nauczania i uczenia się powinny mieć formę pisemną, powinny być przekazywane za pomocą e-dziennika. Za przyjęcie wiadomości uważa się wiadomość odczytaną.

23. Frekwencję  odnotowuje się w dzienniku elektronicznym na podstawie uczestnictwa w  lekcji online, a w przypadku innej drogi komunikacji z uczniem w sposób ustalony z nauczycielem. Informacje o ewentualnej chorobie/niedyspozycji, nieobecności  rodzic  zgłasza do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do nauczyciela.

24. W razie konieczności szkoła może modyfikować szkolny zestaw programów nauczania:

1) nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość;

2) nauczyciele wprowadzają modyfikację w realizowanych programach nauczania;

3) modyfikacja powinna dotyczyć treści nauczania w zakresie ograniczenia do podstawy programowej i sposobu ich realizacji;

4) niektóre treści zapisane w programach nauczania mogą zostać przeniesione na kolejne lata nauki z wyjątkiem oddziałów klas 8;

5) nauczyciele mogą zrezygnować z niektórych treści zapisanych w programie nauczania, jeśli wykraczają one poza podstawę programową danego przedmiotu;

6) nauczyciele przedstawiają dyrektorowi wprowadzone modyfikacje w programach nauczania.

25. Wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie zapoznają  się na bieżąco z aktualnymi komunikatami/informacjami/wiadomościami  w e-dzienniku; informują o trudnościach w nauce zdalnej

26. Ocenione prace i inna dokumentacja dotycząca oceniania w przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu udostępniania jest rodzicom i uczniom w formie elektronicznej lub w inny ustalony z rodzicem sposób zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z aktualną sytuacją.

27. W zakresie oceniania zachowania w okresie zdalnego nauczania i uczenia się oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniają te szczegółowe kryteria określone w  statucie szkoły, które możliwe są do zaobserwowania i oceny w nauczaniu na odległość.

28.W ocenie zachowania należy brać pod uwagę postawy i wysiłek wkładany przez uczniów w realizację zadań,  pamiętając o ich sytuacjach rodzinnych.

29.Rodzice uczniów odbierają informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych za pośrednictwem  e-dziennika potwierdzając jej odbiór informacją na e-dzienniku „Zapoznałem się z przewidywanymi ocenami”. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się formę papierową złożoną do wychowawcy klasy.

30.Wszelkie wnioski i pisma związane z trybem odwoławczym od oceny można złożyć w sekretariacie szkoły, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, zgodnie z obowiązującym w danym czasie  obostrzeniami.

 31.W okresie organizacji nauczania zdalnego rada pedagogiczna oraz powołane zespoły nauczycieli mogą odbywać swoje spotkania w formule online.

32.Na czas realizacji nauczania w formie zdalnej dyrektor szkoły ustala inne zadania dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy nie mogą z przyczyn obiektywnych w pełni realizować swoich dotychczasowych zadań i obowiązków zgodnie z przydzielonym wcześniej zakresem.

33. Szkoła, w granicach posiadanych zasobów i możliwości budżetowych udziela wsparcia nauczycielom oraz uczniom w formie bezpłatnego wypożyczania sprzętu szkolnego ułatwiającego zdalne nauczanie i uczenie się.

34.Wszelkie wnioski kierowane do dyrektora szkoły w sprawach uczniów lub związane z pracą szkoły należy przesyłać do szkoły drogą elektroniczną lub składać w formie papierowej.

 

§ 18

 1. Wolontariat w Szkole to świadoma, dobrowolna i bez wynagrodzenia działalność podejmowana przez uczniów na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczająca poza więzi koleżeńsko-rodzinne.
 2. Celami wolontariatu w Szkole jest:
 1. rozwój u uczniów kompetencji społecznych;
 2. aktywne uczestnictwo uczniów w życiu społecznym;
 3. uczenie wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, współdziałania w grupie i decyzyjności;
 4. rozwój przez uczniów swoich pasji i odkrywanie nowych zainteresowań;
 5. możliwość poznania przez uczniów nowych miejsc i osób;
 6. wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za siebie i innych;
 7. rozwój współpracy między Szkołą a lokalnymi organizacjami i instytucjami.
 1. Zadania wolontariatu mogą być realizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu, które posiada :
 1. nauczyciela opiekuna (koordynatora działań) wybranego według zasad przyjętych przez radę wolontariatu;
 2. regulamin swojej pracy;
 3. roczny plan działań;
 1. W przypadku nieutworzenia Szkolnego Koła Wolontariatu zadania z tego tytułu realizowane są w ramach działań Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 2. Uczniowie podejmujący działania w zakresie wolontariatu poza szkołą muszą mieć ukończone 13 lat oraz muszą posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców.
 3. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w Szkole i działają pod stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek.
 4. Podejmowane działania ucznia w zakresie wolontariatu nie mogą odbywać się podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć, do udziału w których uczeń się zobowiązał.
 5. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji powinny być określone w porozumieniu – umowie wolontariackiej zawartej pomiędzy wolontariuszem a korzystającym. Umowa ta musi być podpisana przez rodzica wolontariusza, jako reprezentanta osoby niepełnoletniej oraz powinna być podpisana również przez wolontariusza.

§ 19

1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

 1. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. organizowanie zajęć rozwijający uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym w ramach akcji charytatywnych
 4. pomoc w uzyskaniu stypendium lub zasiłku szkolnego.
 5. wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
 6. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz umożliwianiu;
 7. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców;
 8. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 9. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

§ 20

1. Dla  uczniów  organizowane  są  zajęcia  z  zakresu  doradztwa  zawodowego. Za organizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego odpowiada Dyrektor Szkoły.

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły rodziców oraz innych osób, grup i instytucji.

3.Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu dydaktyczno - wychowawczego

(w tym działań profilaktycznych) szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.

4.Doradztwo zawodowe jest istotnym ogniwem i bezpośrednim wzmocnieniem edukacji, ponieważ:

1) zapewnia profesjonalną pomoc zlokalizowaną w otoczeniu ucznia;

2) zapobiega przypadkowości podjętych przez młodzież decyzji dotyczących edukacji i planowania kariery zawodowej;

3) uczy młodzież elastycznego dopasowywania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej do zmian na rynku pracy;

4) rozwija umiejętność świadomego zarządzania swoją karierą zawodową wskazuje na praktyczne wykorzystanie edukacji w życiu zawodowym poprzez podkreślenie jej celowości i sensowności;

5) przyczynia się także do wzrostu zaangażowania uczniów w sam proces edukacji (dopasowywanie programów kształcenia i oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

6. Doradztwo zawodowe w orientacji zawodowej zakłada kształcenie i rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości psychofizycznych, kształcenie ustawiczne i zdobywanie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie ucznia do kreatywnego i mobilnego funkcjonowania zgodnie ze zmieniającymi się strukturalnymi zmianami na rynku pracy oraz przygotowanie ucznia do ewentualnej reorientacji zawodowej i samo zatrudnienia.

7. W oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego powstaje roczny plan pracy zawierający w sobie: cele, metody, techniki, zadania oraz formy ich realizacji i sposoby ewaluacji oraz terminy jego realizacji (harmonogram działań).

8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje głównie uczniów, ale również nauczycieli i rodziców.

9. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest tworzenie czynników zewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej (czynniki sytuacyjnej wychowawcze związane z wyborem zawodu) tak, aby pozytywnie wpływały na maksymalnie dużą grupę czynników wewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno zawodowej (czynniki dotyczące rozwoju ogólnego oraz cech indywidualnych).

10. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna być poprzedzona diagnozą głównego beneficjenta, jakim jest uczeń.

§ 21

 1. Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  
 2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, kącik multimedialny oraz czytelniczy.
 3. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, e-booki.
 4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach stosownie do  liczby godzin zatwierdzonych  w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 5. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:

1) pomaga w wyborach czytelniczych.;

2)pomaga uczniom przygotowującym się do konkursów, egzaminów

3) informuje uczniów o aktywności czytelniczej;

4) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek

 1. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:
 1. biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;
 2. współpracuje z wychowawcami klas w celu  poznania uczniów i ich preferencji czytelniczych; 
 3. udostępnia materiały biblioteczne do sal lekcyjnych;
 4. organizuje lekcje biblioteczne;

5)nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli czytelnictwa w edukacji;

6) biblioteka współdziała z nauczycielami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

 1. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami:

1)rozwija kulturę czytelniczą uczniów poprzez uświadamianie rodzicom roli czytania;

2)popularyzuje literaturę dla rodziców z zakresu wychowania;

3)wyposaża uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

4) uczestniczy w imprezach organizowanych przez bibliotekę miejską;

5) wypożycza brakujące książki z biblioteki miejskiej;

6) w miarę możliwości organizuje część lekcji bibliotecznych w bibliotece miejskiej;

8. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:

1) korzystanie ze stron internetowych w poszukiwaniu informacji;

2) zapoznanie  uczniów, nauczycieli i rodziców ze stronami propagującymi czytelnictwo.

9.Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:

 1. organizowanie wystaw książek;
 2. informowanie o nowych książkach w bibliotece;
 3. prowadzenie konkursów czytelniczych;
 4. wspieranie indywidualnie uczniów w korzystaniu z różnych źródeł informacji, doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych;
 5. motywowanie poprzez nagradzanie najaktywniejszych czytelników z każdej klasy;
 1. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy w szczególności:
 1. organizowanie  spotkań z pisarzami, poetami;
 2. przedstawianie oferty konkursów poetyckich i plastycznych.

10. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

11. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1.  wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji;
 2. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 3. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole;
 4. gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
 5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 6.  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

 3) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 4) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych;

 5) selekcjonowanie zbiorów;

 1. dokumentowanie pracy biblioteki zgodnie z przepisami.
 1. Zasady korzystania ze biblioteki:

1)  z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów szkoły;

2) ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych;

3) w bibliotece obowiązuje cisza;

4) obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania telefonów komórkowych;

5) użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki;

6)czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko;

7) jednorazowo można wypożyczyć max 3 książki na okres 1 miesiąca;

8) w razie konieczności czas przetrzymania  książek może ulec wydłużeniu po uzyskaniu zgody bibliotekarza;

9) uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo  wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek na dłuższy czas;

10) na okres ferii zimowych i wakacji uczniowie mają prawo mieć wypożyczonych max.5 książek. Zasada ta nie dotyczy absolwentów i terminów, gdy zostanie zaplanowana inwentaryzacja;

11) zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi;

12) czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać zamiast niej inną wskazaną przez bibliotekarza;

13) Uczeń zobowiązany jest zwrócić łącznie cały komplet wypożyczonych podręczników w przedostatnim tygodniu roku szkolnego.

§ 22

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Świetlica szkolna pracuje w oparciu o roczny plan pracy, zgodny z planem pracy szkoły i programem wychowawczo- profilaktycznym i realizuje cele i zadania szkoły:

 1. zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości;
 2. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce;
 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. kształtowanie nawyków kultury osobistej i współdziałania w grupie;
 5. rozwijanie u wychowanków samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno;
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
 7. udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
 8. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i otoczenia;
 9. współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym;
 10.  zapewnienie bezpieczeństwa i wypoczynku podczas zajęć świetlicowych.

2.Zasady organizacji pracy świetlicy:

 1. uczniowie korzystają ze świetlicy w dniach pracy szkoły, godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb uczniów i wynikają z arkusza organizacyjnego zatwierdzonego na dany rok szkolny;
 2. zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupie, w której liczba nie może przekraczać 25 uczniów;
 3. zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na sali gimnastycznej, boisku szkolnym. 

3.Zadania i obowiązki wychowawcy świetlicy:

 1. nauczyciel prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy, wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć;
 2. wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad dziećmi w wyznaczonych godzinach.

4.Dokumentację świetlicy stanowią:

1) roczny plan pracy;

2) wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej;

3) dziennik zajęć świetlicy;

4) półroczne i roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.

5. Założenia organizacyjne:

1) rodzice składają wniosek/wstępną deklarację/ o przyjęcie dziecka do świetlicy w miesiącu marcu;

2) do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców i w miarę wolnych miejsc inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole uwzględnione we wniosku Rodzica;

3) W świetlicy mogą przebywać uczniowie niezapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego lub czasowo, jeśli rodzic nie może odebrać dziecka po lekcjach i powiadomi szkołę.

4) Uczestnik zajęć świetlicowych ma obowiązek dbania o porządek, szanowania wyposażenia sali, kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela oraz przestrzegania ustalonych zasad.

6. Nagrody i wyróżnienia

 1. wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez nauczyciela świetlicy.
 2. pochwała przekazana wychowawcy klasy oraz rodzicom.
 3. pochwała wpisana do zeszytu korespondencji ucznia.
 4. pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na apelu wobec wszystkich uczniów.

7. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:

 1. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
 3. pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 4. prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy, wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć;
 5. pisanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności świetlicy;

8.Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

9. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:

 1. kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;
 2. stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy oraz przestrzeganie ustalonych zasad;
 3. dbanie o porządek, szanowanie wyposażenia sali;

10. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci na świetlicę:

 1. procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej;
 2. za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice;
 3. uczniów po skończonych zajęciach przyprowadza do świetlicy wychowawca, nauczyciel przedmiotu i powierza dzieci nauczycielowi świetlicy;
 4. dzieci zapisane do świetlicy odbierane są przez rodziców;
 5. uczniów mogą odbierać osoby upoważnione przez rodziców. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy, w każdej chwili może zostać odwołane lub zmienione;
 6. w momencie odbioru przez osobę obcą dziecku i nieznaną nauczycielowi, osoba ta powinna okazać dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. W sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka;
 7. prośby dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym;
 8. uczeń może opuścić świetlicę jedynie za pisemną zgodą rodziców;
 9.  przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy bez zezwolenia, wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców;
 10. w wyjątkowych sytuacjach losowych rodzic ma możliwość telefonicznego zawiadomienia nauczyciela świetlicy o samodzielnym powrocie dziecka do domu;

11.Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki:

 1. rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy;
 2. w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy przez rodziców należy:

a)niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami,

b)zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych,

c) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły oraz policję;

 1. wychowawca świetlicy stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych, przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

 

§ 23

1. Szkołaprowadziwspółpracę zporadniamipsychologiczno – pedagogicznymi,

szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

3. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole koordynuje pedagog szkolny.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem, polegającej w szczególności na:

1) dostosowaniuwymagańedukacyjnychdomożliwościpsychofizycznychuczniaijego

potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych;

3) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

5. Pomocpsychologiczno – pedagogicznaświadczonajestrównieżwformach

zorganizowanych w postaci zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć z zakresu terapii logopedycznej.

6. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi jest zadaniem nauczyciela wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia.

7. Nauczyciel przedmiotu realizuje na bieżąco pomoc psychologiczno- pedagogiczną w czasie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

2) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne, uwzględniające zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

3) dla uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

8. Indywidualne programy edukacyjne opracowane dla uczniów, o których mowa w ust.7 pkt. 2 są realizowane do końca okresu, na jaki zostały opracowane.

9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest bezpłatnie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

10. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

11. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera informacje o:

 1. rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 2. występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 3. działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
 4. wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 

 

§ 24

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

2. Współpraca realizowana jest między innymi przez :

 1. zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie;
 2. zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz zasadami ustalania oceny z zachowania;
 3. opiniowanie przez rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego;
 4. udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach niepowodzeń oraz trudnościach w nauce ich dziecka podczas zebrań z rodzicami;
 5. uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka;
 6. organizowanie prelekcji, warsztatów, spotkań dla rodziców ( prawnych opiekunów) zgodnie z ich potrzebami;
 7. organizowanie dla rodziców (prawnych opiekunów) pomocy specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i wychowaniem ich dzieci;
 8. prowadzenie badań i analiz dotyczących jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz zaznajamianie rodziców (prawnych opiekunów) z wynikami tych badań;

 

„3.Szkoła zapewnia uczniom możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w budynku.

1) Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i odpłatne.

2) Warunki korzystania z posiłków wydawanych w szkole, w tym wysokość opłaty od rodzica określa dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym i podaje do informacji Rodziców.

4) Posiłki przygotowywane są przez dostawcę zewnętrznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży.

5) Informacja o jadłospisie jest udostępniana na tablicy informacyjnej co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

6) Podstawą ustalenia należności za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole jest lista obecności/wydania posiłku prowadzona przez osobę upoważniona przez dyrektora szkoły. korzystaniu z żywienia i kontrola obecności ucznia w szkole.

7) Opłaty za korzystanie z posiłków wydawanych w szkole ustala się w okresach miesięcy kalendarzowych.

8) Osoba wyznaczona przez Dyrektora w terminie ustalonym z OP przekazuje rodzicom informacje o należności za korzystanie przez jego dziecko z posiłków wydawanych w szkole w poprzednim miesiącu, a także o terminie i formach zapłaty w sposób ustalony z rodzicami.

9) Opłaty wnoszone są przez rodziców na podstawie informacji przekazanej ze szkoły na wskazane przez szkołę konto.

10)  Rodzic ucznia korzystającego z płatnego posiłku zobowiązany jest zgłosić nieobecność swojego dziecka w dzień poprzedzający do godz.14.30 do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

11) W przypadku braku zgłoszenia w terminie rodzic jest obciążony kosztem posiłku i może go odebrać do godz.14.30  w danym dniu.

 

§ 25

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły celem:
  1. uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  2. udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 4. Szkoła współpracuje z osobami oraz instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno – wychowawczo – profilaktyczną szkoły.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy  Szkoły

§ 27

 1. W szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 28

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę  moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
  1. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego;
  2. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów;
  3. dbałość o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;
  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
  5. zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwego traktowania;
  6. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
  7. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 3. Nauczyciel ma obowiązek:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. jasno formułować wymagania wobec uczniów, udzielać uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki, zachowania oraz frekwencji;
 6. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 7. w klasie VII i VIII – prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 8. w trakcie bieżącej pracy z uczniami prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 1. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień;
 1. w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel:
 1. niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem;
 2. informuje wychowawcę o potrzebie objęcia tego ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z nim;
 1. brać udział w zebraniach rady pedagogicznej oraz zespołów powołanych przez dyrektora;
 2. punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia dydaktyczne;
 3. stosować procedurę Niebieskiej Karty wobec uczniów, u których zaobserwowano znaki przemocy domowej;
 4. bezwzględnie przestrzegać zapisów statutu i regulaminu pracy;
 5. realizować tzw. godzinę dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno pracowników, jak i uczniów;
 2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;
 3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;
 4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
 5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

§ 29

 1. W szkole zatrudnia się pedagoga, logopedę i doradcę zawodowego, pedagoga specjalnego i psychologa.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka lub ucznia w życiu szkoły;
 3. udzielanie dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2a. Do zadań pedagoga specjalnego należą w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a)rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,

c) rozwiązywaniu  problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,                 

d)określaniu  niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

2)współpraca w zespole specjalistycznym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniami jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c)dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.

 4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb z uczniem, rodzicami, dyrektorem placówki, nauczycielami, wychowawcami, specjalistami w szkole, poradniami, asystentami edukacji romskiej, pomocą nauczyciela, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami lub podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

6)przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.

2b. Do zadań psychologa należy w szczególności:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci i uczniów,

b)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów,

e)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów,

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

h)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 1. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów oraz eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych i zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  6. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w szkole w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 30

 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:
 1. z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub;
 2. w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub;
 3. na uzasadniony wniosek rodziców danego oddziału.
 1. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 2. Do zakresu zadań wychowawcy należy:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3. koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego oddziału;
 4. realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;
 1. W przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca oddziału:
 1. informuje innych nauczycieli i/lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
 2. we współpracy z innymi nauczycielami i/lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;
 3. współpracuje z rodzicami oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.

7. Obowiązki wychowawców w zdalnej nauce

1.Nauczyciele wychowawcy:

1) koordynują pracę nauczycieli ze specjalistami, uczniami, rodzicami służy pomocą, doradą od poniedziałku do piątku -odpowiedzą na email/ew. pilny telefon najszybciej, jak to możliwe.

2) wskazują sposób kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami i rodzicami;

3)reagują na bieżące potrzeby i problemy, w tym związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice;

4)uzyskują kontakt z uczniami, którzy nie podjęli nauki on-line i organizują ich pracę we współpracy z rodzicami, zgodnie z możliwościami;

5) mają obowiązek uzyskać od uczniów lub rodziców informację czy uczeń posiada możliwość dostępu do dziennika elektronicznego oraz ustalonych komunikatorów, którymi przesyłane są zadania i prowadzone zajęcia on-line przez nauczycieli. W razie rozpoznanych trudności  wychowawca lub nauczyciel współpracujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły udziela uczniowi niezbędnego wsparcia.

6) w szczególnych przypadkach wychowawca może w porozumieniu z rodzicem ustalić inny, bezpieczny i możliwy do udokumentowania sposób komunikacji i formy zdalnego uczenia się.

 

§ 31

 1. W Szkole zatrudnia się:
 1. sekretarza szkoły;
 2. sprzątaczkę;
 3. konserwatora i woźnego.
 1. Nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach wymienionych w ust. 1, dokonuje dyrektor na podstawie Kodeksu Pracy.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor.
 3. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły Podstawowej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego.

5.W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów;

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań nauczycielom lub dyrektorowi szkoły;

4) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;

5) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych;

6) obowiązek zabezpieczania środków czystości, sprzętu, narzędzi przed dostępem uczniów;

7) obowiązek zamykania pomieszczeń gospodarczych szkoły.

6. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora.

 

§ 32

1.Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

 1. wyposażenie pomieszczeń do nauki w stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;
 2. używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;
 3. zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;
 4. opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;
 5. opracowanie „Regulaminu wycieczek”;
 6. organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

2.Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach:

 1. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;
 2. rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
 3. kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach;
 4. nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, które odbywają się zgodnie z tygodniowym planem opracowanym zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej i aktualną informacją o miejscu oraz czasie ich przeprowadzania;
 5. zajęcia odbywają się w wyznaczonych w planie tygodniowym pomieszczeniach szkolnych i na boisku szkolnym, a prowadzone są zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 6. zwiększeniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia służy:
 1. znajomość regulaminów i instrukcji obowiązujących w szkole, a w szczególności regulaminu sali gimnastycznej, pracowni informatyki, , regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 2. znajomość i stosowanie przyjętych w szkole procedur postępowania w sytuacjach trudnych;
 3. zabezpieczenie pomocy lekarskiej w przypadku zasłabnięcia, nagłej choroby lub wypadku ucznia w szkole,
 4. zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych w przypadku jego zasłabnięcia, nagłej choroby lub wypadku, powiadomienie rodziców, zapewnienie uczniowi opieki osoby dorosłej w drodze do domu;
 5. w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe oraz rodziców dziecka;
 6. w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn zdrowotnych uczeń musi być oddany pod opiekę osoby rodzica lub prawnego opiekuna;
 7. w wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać oddany pod opiekę innej osoby dorosłej, jednak po telefonicznej konsultacji z rodzicami;
 8. w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę rodziców. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się telefoniczne zwolnienie przez rodziców;
 9. w przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 2 dni i braku informacji od rodziców wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu poznania przyczyn tej nieobecności;
 1. podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych pozalekcyjnych oraz dydaktyczno-wyrównawczych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia, który jest obowiązany stale przebywać z zespołem klasowym lub grupą, z którą prowadzi zajęcia;
 2. każda zmiana tygodniowego rozkładu zajęć jest podawana zespołom klasowym przynajmniej dzień przed jej wprowadzeniem;
 3. w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia dyrektor lub inna osoba wskazana przez dyrektora:
  1. organizuje lekcje zastępcze, na których uczniowie mogą uczyć się lub uczestniczyć w innych zajęciach pod kierunkiem wyznaczonego nauczyciela;
  2. planowane zmiany zajęć podaje do informacji uczniom w formie ogłoszenia na tablicy lub informacji ustnej w klasie. Uczniowie zapisują zmiany w zeszycie korespondencji;
 4. za zgodą dyrektora zajęcia mogą być prowadzone poza obiektem szkolnym. Fakt ten odnotowuje nauczyciel prowadzący te zajęcia w zeszycie wyjść w sekretariacie  szkoły;
 5. nauczyciele wychowawcy na początku każdego roku szkolnego dostosowują odpowiednio do wzrostu uczniów krzesła i stoliki, dbają o ich właściwe oznakowanie oraz stan techniczny sali i jej wyposażenia;
 6. każdą usterkę nauczyciele zobowiązani są zgłosić dyrektorowi;
 7. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel przed rozpoczęciem ćwiczeń zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić sprawność wykorzystywanego sprzętu sportowego;
 8. forma zajęć i wymagania muszą być dostosowane do możliwości fizycznych uczniów, a ćwiczenia przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;
 9. w sali komputerowej nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić sprawność sprzętu komputerowego, by stan techniczny zapewniał pełne bezpieczeństwo uczestników zajęć;
 10. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez organizację dyżurów nauczycielskich według obowiązującego w szkole Regulaminu Dyżurów Nauczycieli.

 

 

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§33

1. Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

5a. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

7. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 34

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2.Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców.

1) Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) na min. jeden miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego przez sekretariat szkoły lub indywidualnej rozmowy potwierdzonej podpisem w dzienniku lekcyjnym;

4) na 7 dni  przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

5) przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisywane są przez wszystkich nauczycieli do dziennika najpóźniej na  8 dni przed konferencją klasyfikacyjną.

2. Informacja, o której mowa w ust.1, pkt 4) przekazana jest przez wychowawcę w formie kartki z przewidywanymi ocenami rocznymi, która po bezzwłocznym pisemnym potwierdzeniu przez rodzica zostaje zwrócona do wychowawcy.

3. Oceny śródroczne ustalane są przez nauczyciela ostatecznie najpóźniej na dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną

4. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela informację o przewidywanej ocenie rocznej podaje wychowawca klasy.

5. Nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia na następujących zasadach:

a) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

b) rodzice uczniów – w czasie dni otwartych lub w innym terminieuzgodnionym z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;

c) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wydaje kserokopię pracy pisemnej do domu.

6. Nauczyciel przechowuje pisemne prace uczniów do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

7. Nauczyciel jest zobowiązany do monitorowania pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi

i jego rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

8. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie, powołując się na wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie.

9. W przypadku dłuższych prac pisemnych nauczyciel uzasadnia ocenę krótkim komentarzem pisemnym wskazującym, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy.

10. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

 

11. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych i drzwi otwartych oraz podczas indywidualnych konsultacji z nimi, a także na bieżąco z wykorzystaniem zeszytu ucznia.

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia się do wglądu dokumentację dotyczącą:

1) egzaminu klasyfikacyjnego;

2) egzaminu poprawkowego;

3) zastrzeżeń odnoszących się do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodnie z przepisami,

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1-3

13. Dokumentację, o której mowa w ust.12, pkt 1-3 udostępniana jest w budynku szkoły w obecności Dyrektora.

Rozdział 6 a

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§35

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniazajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1) klasyfikację śródroczną przeprowadza raz, przed feriami lub po feriach zimowych, ale nie później, niż w drugim tygodniu lutego;

2) okres pierwszy kończy się z dniem klasyfikacji śródrocznej, a drugi rozpoczyna się w kolejnym, następującym po niej dniu nauki.

 

 

 

 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I‑III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4. Na klasyfikację końcową, którą dokonuje się w klasie ósmej składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie ósmej;

2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio                           w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.

5.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

1)stopień celujący - 6 - cel;

2) stopień bardzo dobry - 5 - bdb;

3) stopień dobry - 4 - db;

4) stopień dostateczny - 3 - dst;

5) stopień dopuszczający - 2 - dop;

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.

 

 

 

 

Rozdział 6 b

Wymagania edukacyjne

§ 36

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania.

2. Powyższe dokumenty udostępnione są do wglądu na stronie internetowej Szkoły.

3. Wymagania edukacyjne są formułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem realizowanego programu.

4.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

7. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

8. Przyjmuje się następujące wymagania na poszczególne oceny:

1) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej i końcowej ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe;

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

d) osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.

2) W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte  w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

4) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

5) w klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

9. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

Rozdział 6 c

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania

§ 37

1. W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.

1) ocena zachowania ucznia opisuje:

a) stosunek do pracy i obowiązków;

b) kulturę osobistą;

c) zaangażowanie w życie społeczne.

2. Uwagi na temat zachowania uczniów notowane są w dzienniku

w następujący sposób:

1)A – otrzymuje uczeń, który bez zarzutu spełnia wymagania zawarte

w treści oceny,  jego zachowanie ma służyć za wzór innym uczniom, reprezentuje szkołę na konkursach.

2)B – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny. Przestrzega zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3)C - otrzymuje uczeń, który nie w pełni lub niesystematycznie spełnia wymagania zawarte w treści oceny, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

4)D – otrzymuje uczeń, który uchybia wymogom zawartym w treści oceny, nie przestrzega kultury, cechuje go brak szacunku do innych.

3. W klasach IV – VIII  śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia w szczególności :

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem szkoły;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Ocenę  zachowania ustala wychowawca na zakończenie I okresu ( ocena śródroczna) oraz na zakończenie rocznych zajęć edukacyjnych ( ocena roczna).

5. Roczna ocena klasyfikacyjna winna uwzględniać zachowanie ucznia za okres całego roku szkolnego z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  7. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali ustalonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem § 8e ust. 1 oraz ust. 9 i 9a

8. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe                      (wz,6);

2) bardzo dobre               (bdb,5);

3) dobre                           (db,4);

4) poprawne                    (pop,3);

5) nieodpowiednie          (ndp,2);.

6) naganne                        (ng,1)

z zastrzeżeniem ust. 9 i 9a

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 37 i ust.38.

11. Oceny bieżącej zachowania dokonuje wychowawca klasy w październiku, grudniu, marcu i maju na podstawie własnej obserwacji oraz analizy:

1)    respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;

2)    obowiązków ucznia;

3)    zapisów z zeszytu uwag i pochwał. 

3a. Ocenę bieżącą ucznia wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego.

I półrocze

X

XII

Samoocena

Opinia klasy

Opinia nauczycieli

 

 

 

 

 

 

II półrocze

III

V

Samoocena

Opinia klasy

Opinia nauczycieli

Ocena przewidywana

 

 

 

 

 

 

12. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej samoocena ucznia, propozycja oceny zespołu klasowego i nauczycieli wpisana jest przez wychowawcę klasy do dziennika lekcyjnego.

13. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z zachowania:

1) OCENĘ WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia  poniższe kryteria;

a) pracuje na miarę swoich możliwości, rozwija swoje zainteresowania;

b) aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć(wykonuje zawsze polecenia nauczycieli, zawsze odrabia zadania domowe);

c) zawsze nosi strój galowy na uroczystości szkolne;

d) wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w określonym trybie;

e) posiada wysoką kulturę osobistą, posługuje się piękną polszczyzną, nie używa wulgaryzmów;

f) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

g) jest zawsze taktowny, życzliwy w stosunku do otoczenia, zawsze z szacunkiem odnosi się do innych;

h) z własnej inicjatywy pomaga innym ; zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów - prezentuje taką postawę w szkole i poza nią;

i) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnych prac i zadań, w tym obowiązków dyżurnego;

j) potrafi współpracować w zespole, szanuje prace innych;

k)pielęgnuje tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę, cieszy się dobrą opinią w środowisku;

l) szanuje mienie publiczne i własność prywatną, ( podręczniki, książki);

ł) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków psychoaktywnych;

m) szanuje jedzenie, nie zaśmieca środowiska;

n) zawsze dostosowuje się do zakazu korzystania z telefonu na terenie szkoły;

m) przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności;

n) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;

1) zawsze zachowuje ciszę, gdy inni chcą odpocząć lub ich praca wymaga spokoju;

2) dodatkowo spełnia co najmniej jeden z poniższych  warunków:

-uczestniczy w konkursach pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

( pozaszkolnych);

- jest inicjatorem/ współorganizatorem prac społecznych na rzecz Szkoły lub środowiska, uczestniczy

w pracach samorządu uczniowskiego;

- jest wolontariuszem;

2)OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a) zabiega o jak najlepsze oceny, rozwija uzdolnienia na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

b) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych;

c) aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje polecenia nauczycieli, jest przygotowany do lekcji (np. nosi strój galowy na uroczystości szkolne, strój do wych.fiz., nosi przybory szkolne, odrabia zadania domowe);

d) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, systematycznie uczęszcza do szkoły;

e) jest zawsze taktowny, życzliwy w stosunku do otoczenia, zawsze z szacunkiem odnosi się do innych;

f) dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą;

g) stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów nie używa wulgarnego słownictwa;

h) postępuje uczciwie, jest aktywny w działaniach na rzecz społeczności szkolnej, działa w samorządzie uczniowskim;

i) dostosowuje się do zakazu korzystania z telefonu na terenie szkoły;

j) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego; szanuje jedzenie, nie zaśmieca środowiska;

k) przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,

l) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;

ł) zachowuje ciszę, gdy inni chcą odpocząć lub ich praca wymaga spokoju;

m) pielęgnuje tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę, cieszy się dobrą opinią w środowisku;

n) szanuje mienie publiczne i własność prywatną, ( podręczniki, książki);

o) nie stosuje żadnych używek;

3) OCENĘ DOBRĄ otrzymuję uczeń, który spełnia poniższe kryteria:

a) stara się o dobre wyniki w nauce, wytrwale przezwycięża trudności w szkole,(czasami zdarza się mu nie odrobić zadania domowego);

b) ma niewielką liczbę godzin lub spóźnień nieusprawiedliwionych ( do 7 godzin);

c) zwykle taktowny, zazwyczaj okazuje szacunek wobec innych, stara się kulturalnie wypowiadać, stosownie ubierać;

d) nie oszukuje, wykonuje polecone mu zadania, stara się dbać o honor i zachowanie tradycji szkoły;

e) wykonuje powierzone mu prace i zadania, w tym obowiązki dyżurnego; zazwyczaj szanuje jedzenie,  nie zaśmieca środowiska;

f) uczeń dba o swoje zdrowie, stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i innych, reaguje na zwracaną mu uwagę;

g) dostosowuje się do zakazu korzystania z telefonu na terenie szkoły;

h) zazwyczaj przeciwdziała przemocy, reaguje na przejawy zła;

i) szanuje mienie publiczne i własność prywatną,  ( podręczniki, książki);

j) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków psychoaktywnych

4) OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń który:

a) zależy mu na uzyskaniu pozytywnych ocen, poszukuje własnych zainteresowań;

b) czasem opuszcza lekcje lub spóźnia się, liczba godzin nieusprawiedliwionych – do 10 lub 5 spóźnień;

c) zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie, nie okazał szacunku pracownikowi szkoły, użył mało kulturalnego słownictwa;

d) zdarzyło się, że uczeń oszukiwał, niechętnie podejmował działania na rzecz klasy i szkoły;

e) zdarzyło się, że uczeń zapomniał o konieczności zmiany obuwia;

f) zdarzyło się, że uczeń nie zareagował    na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby;

g) naraził   na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne ( np. nie szanuje podręczników, książek);

h) często zaniedbywał obowiązki dyżurnego; często nie szanuje  jedzenia i często zaśmieca środowiska;

i) zdarzyło się, że palił papierosy;

j) zdarzało się, że uczeń powodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych, niekiedy lekceważył on takie zagrożenia, ale reagował  na zwracaną mu uwagę;

k) krzyczy, hałasuje gdy inni chcą odpocząć, nie reaguje na upomnienia;

l) rzadko przeciwdziała przemocy, rzadko reaguje na przejawy zła;

5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń który:

a)zadawala się uzyskiwaniem najniższych pozytywnych wyników;

b) zazwyczaj nie wykonuje poleceń nauczycieli;

c) często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć; bardzo często nie odrabia zadania domowego;

d) często opuszcza lekcje, ma liczne spóźnienia, liczba godzin nieusprawiedliwionych powyżej 10 lub 5 spóźnień;

e) często nie okazuje szacunku innym osobom, używa wulgaryzmów, nie dba o stosowny strój lub higienę;

f)  nie przestrzega zasad uczciwości, zdarza się, że odmawia wykonania zadania   na rzecz klasy i szkoły;

g) nie szanuje mienia szkoły;

h) zapomina o konieczności zmiany obuwia;

i)rzadko wykazuje poszanowanie godności własnej i innych członków szkolnej społeczności lub w najbliższym środowisku;

j)  nie szanuje  jedzenia, nie dba o środowisko;

k) nie dba o higienę osobistą, wielokrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy;

l) lekceważy bezpieczeństwo, stwarza zagrożenie, brał udział w bójce, otrzymał upomnienie wychowawcy; nieodpowiednie zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag, rzadko  reaguje na zwracaną uwagę;

ł) nie dostosowuje się do zakazu korzystania z telefonu;

m)  nie przestrzega ciszy, gdy inni chcą odpocząć, lub ich zajęcie wymaga spokoju, nie reaguje na uwagi;

o) stosuje cyberprzemoc;

6) OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

a)nie jest zainteresowany samorozwojem, nie zależy mu na pozytywnych ocenach, uniemożliwia prowadzenie lekcji, nie wykonuje poleceń nauczycieli; nie odrabia zadań domowych;

b) nie spełnia obowiązku szkolnego, nagminnie opuszcza zajęcia, ucieka  z  lekcji, nie usprawiedliwia nieobecności – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 15;

c) nie okazuje szacunku innym osobom;

d) nie przestrzega zasad dotyczących ubioru, często używa wulgaryzmów, nie reaguje na zwracane uwagi,

e) nie przestrzega zasad uczciwości, odmawia  pracy na rzecz zespołu;

f) świadomie niszczy mienie publiczne i prywatne;

g)nagminnie zapomina obuwia zamiennego;

h)celowo narusza dobre imię szkoły;

i)uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, ma złą opinie w środowisku, w którym mieszka, stosuje cyberprzemoc);

j) notorycznie pali papierosy, stwierdzono,   że pił alkohol lub przyjmował narkotyki, jest agresywny, bierze udział   w bójkach;

k)często stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, otrzymał naganę dyrektora szkoły,

naganne zachowanie potwierdzają zapisy w zeszycie uwag, wchodzi w konflikt z prawem, stosuje przemoc

wobec innych np. dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, itp., dokonuje innych wykroczeń nie

wymienionych, a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych, nie zmienia swojej

postawy mimo zwracanych uwag, naraził na uszczerbek dobre imię szkoły;

12. Podczas ustalania ocen bieżących wychowawca zobowiązany jest brać pod uwagę wszystkie wpisy pozytywne i negatywne znajdujące się w zeszycie uwag oraz opinie innych nauczycieli i uczniów danej klasy. Zeszyt uwag jest obowiązkowym dokumentem w pracy wychowawczej  z zespołem klasowym.

13. Przy ustalaniu oceny rocznej wychowawca winien uwzględnić zmiany zachodzące w zachowaniu ucznia, przede wszystkim zmiany pozytywne.

14. Ocena śródroczna jest prognozą oceny rocznej. Uczeń może starać się  w II półroczu o ocenę wyższą lub utrzymanie oceny z półrocza.

15. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem przypadku odwołania się od oceny.

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

17. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej lub ustnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

18. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z zakresami postępowania i kryteriami ocen zachowania.

19. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii nauczycieli .

20. Przewidywana roczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na 8 dni przed roczną radą klasyfikacyjną.

21. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

22. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

23. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

Rozdział 6 d

Odwołanie od oceny zachowania

§ 38

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

6) przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 

 

Rozdział 6 e

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

w klasach I-III

§ 39

1.W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. W ocenianiu religii stosowane są oceny cyfrowe w skali 1-6.

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 9 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się ręcznie lub komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do arkusza, co jest równoważne z wpisem do arkusza.

 

5. Ocena bieżąca ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej działalności ucznia, a sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę :

1) pisemną – wyrażoną oceną:

a) W – 6 pkt.  – wykraczające („wspaniale”);

 b) B – 5 pkt. – dopełniające („bardzo ładnie”);

c) D – 4 pkt.  – rozszerzające („dobrze”);

d) P – 3 pkt. – podstawowe („przeciętnie”);

e) S – 2 pkt. – konieczne („słabo”);

f) BS – 1 pkt.  – niewystarczające („bardzo słabo”).

2) werbalną – ustne wyrażenie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć;

3) graficzną w postaci znaczków motywacyjnych.

 

6. W klasie III ocena bieżąca wyrażona jest w skali cyfrowej od 1 do 6 odpowiadającej liczbie punktów.

 

7. Kryteria oceny opisowej w kl. I - III obejmują:

1) cechy osobowości ucznia;

2) zachowanie i umiejętności  współżycia w zespole klasowym  i środowisku;

3) ilość i jakość przyswojonego materiału programowego;

4) nabyte umiejętności;

5) nakład pracy i jej jakość ( zdolność i postępy ucznia);

6) zainteresowania i uzdolnienia.

8. Na ocenę opisową osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I - III składają się następujące elementy:

1) zadania domowe;

2) prace manualne;

3) sprawdziany lub testy po realizacji poszczególnych partii materiału;

4) zeszyty uczniów;

5) bieżąca obserwacja ucznia prowadzonego przez nauczyciela.

 9. Przyjmuje się następującą skalę ocen bieżących opanowania umiejętności uczniów  w klasach I - III:

1) W(6) - („wspaniale”) – 6 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) wyczerpująco opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

c) korzysta z różnych źródeł informacji;

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;

e) proponuje rozwiązania niekonwencjonalne;

f) potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe;

g) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;

2) B (5) - („bardzo ładnie”) – 5 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  w danej klasie;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

c) rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania;

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania standardowych zadań  i problemów w typowych sytuacjach;

3) D(4)- („dobrze”) – 3 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dobrym;

b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości;

c) samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania;

d) z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy o średnim stopniu trudności;

4) P(3) - („przeciętnie”) – 3 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;

b) może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki;

c) samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

d) wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela;

5) S(2) - ( „słabo”)-  2 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie w stosunku do wymagań zawartych w podstawie programowej;

b) większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;

c) wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy;

d) nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań;

6) BS(1) - ( „bardzo słabo”)  1 pkt otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;

b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności;

c) odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się.

10. W pracach pisemnych  swój własny komentarz, uwzględniając indywidualne potrzeby ucznia.

11. W klasie III ocena bieżąca wyrażona jest za pomocą cyfry od 1 do 6, odpowiadającej wymaganiom na poszczególne oceny w klasie I i II określone w ust

12. Ocenie podlegają postępy uczniów w zakresie poszczególnych edukacji.

13. Co najmniej raz w półroczu przeprowadzony jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są odnotowane w skali punktowej oraz komentarzem słownym w odniesieniu do każdego ucznia  jego postępów.

14. Oceny za prace pisemne sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, testy) mogą być oznaczone kolorem czerwonym i opatrzone komentarzem.

15. Prace pisemne są oceniane w zależności od ilości uzyskanych punktów. Praca ucznia może więc znaleźć się na jednym z czterech poziomów:

1) Poziom wysoki - wymagania edukacyjne odpowiadające skali punktowej: 6 lub 5;

2) Poziom średni- wymagania edukacyjne odpowiadające skali punktowej: 4;

3) Poziom zadowalający- wymagania edukacyjne odpowiadające skali punktowej: 3;

4) Poziom niski- wymagania edukacyjne odpowiadające skali punktowej: 2 lub 1.

16.Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów w klasach I – III

Metody

Ustne

Pisemne

oparte na obserwacji

rozmowy i wypowiedzi: swobodne, naprowadzane, kierowane

sprawdziany, kartkówki

prace plastyczne

Opowiadanie

Testy

działania techniczne

Czytanie

Dyktanda

Inscenizacje

Recytacja

pisemne prace szkolne(testy
z lukami, rozsypanki zdaniowe i wyrazowe, prace twórcze)

testy sprawności ruchowej

 

17.Narzędzia pomiaru:

1) testy wiadomości i umiejętności;

2) karty pracy;

3) prace plastyczno – techniczne.

18.Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów w klasach I – III:

1) rejestrowaniu osiągnięć i postępów uczniów służą:

a) zeszyty uczniowskie;

b) prace pisemne (dyktanda, kartkówki, sprawdziany);

c) karty pracy;

d) arkusze obserwacji;

e) prace plastyczno – techniczne w teczkach i na wystawach;

f) śródroczna i roczna ocena opisowa.

19.Testy półroczne i roczne przechowywane są w teczce ucznia do końca I etapu nauczania, a pozostałe prace pisemne do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

20. Prace udostępniane są analogicznie do zasad obowiązujących na II etapie edukacyjnym

21. W trakcie okresu  nauczyciele będą stosować wzmocnienia w postaci pochwały, znaczków mobilizujących uczniów do pracy.

22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej ) stwierdzono,       

że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (lub drugim okresie danego roku szkolnego), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

 

Rozdział 6 f

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV-VIII

§ 40

1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane

systematycznie.

2.Przyjmuje się następującą ilość ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

1) jedna godzina - minimum 3 oceny;

2) dwie godziny - minimum 5 oceny;

3) trzy godziny - minimum 7 ocen;

4) cztery i więcej godziny - minimum 9 ocen.

3. Przy ocenach bieżących stosowane są znaki „+” i  „ – „  oraz „+”  i   „ - „  za zaangażowanie ucznia na lekcji ; 

3a.Wprowadza się następujące oznaczenia w ocenianiu bieżącym:

1) np. - nieprzygotowany;     

2) nb – nieobecny;

3) bz  - brak zadania ,zeszytu;  

4) „-”    - nie pisał sprawdzianu;

5) ilość bz. i  np określa nauczyciel w „Sposobach sprawdzania osiągnięć”

4.Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu.

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)prace pisemne :

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów, nie musi być zapowiadana;

b) sprawdzian lub praca klasowa obejmująca większą partię materiału

2) praca na lekcji; 

3) odpowiedź ustna;

4) praca projektowa;

5) praca domowa;

 

6. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną godzinę lekcyjną i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.

7. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

8. Prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją.

9. Sposoby oceniania:

1) ocenianie wspierające (udział w dyskusji, wykonanie pracy domowej, opracowanie referatu, praca zespołowa, praca pozalekcyjna np.: konkursy, olimpiady przedmiotowe, koła zainteresowań, zawody sportowe, prezentacje, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, praca z podręcznikiem, aktywność na lekcjach, prowadzenie zeszytu) – oceny te powinny być wpisywane do dziennika kolorem niebieskim;

2)  ocenianie sumujące: odpowiedź ustna kolorem niebieskim, kartkówka – kolorem zielonym, pisemna praca kontrolna, testy, sprawdziany godzinne – wpisywane do dziennika kolorem czerwonym.

10. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany:

a) monitorować przyrost wiedzy i umiejętności indywidualnie w stosunku do danego ucznia;

b) zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnej pracy kontrolnej trwającej minimum jedną godzinę lekcyjną, poprzedzając powtórzeniem i podając zakres, kryteria ocen i wymagań edukacyjnych np. zasady punktacji ;

c) ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni od terminu jej odbycia;

d) przechowywać przez okres roku szkolnego sprawdzone i ocenione testy, sprawdziany i inne prace kontrolne oraz kartkówki obejmujące;

d) udostępnić uczniom i rodzicom wgląd do tych prac;

e) określić warunki i termin poprawy w/w pisemnych prac klasowych.

10a. Diagnozy z klasy I, III, IV i inne ustalone z dyrektorem szkoły stanowią załącznik do odpowiedniego protokołu.

11. Uczeń może być w okresie dwa razy lub jeden raz (gdy jest realizowana jedna lub dwie lekcje w tygodniu) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić nauczycielowi przed zajęciami. Fakt nieprzygotowania nauczyciel odnotowuje w odpowiedniej rubryce dziennika lekcyjnego znakiem „np”.

11a.Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po poproszeniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

12. Uczeń ma obowiązek we własnym zakresie uzupełnić realizowane zagadnienia z programu nauczania i notatki z lekcji, na których był nieobecny.

13. W ocenianiu należy uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów  i odnosić ocenę  do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.

14. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne.

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

16. Nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie.

17.Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu, pracy klasowej ma obowiązek podać kryteria oceny pracy pisemnej.

18. Nauczyciel powinien:

a) mieć na uwadze, aby każda praca klasowa (sprawdzian) zawierała zadania (polecenia) o podwyższonym stopniu trudności;

b) kontrolować samodzielność pracy ucznia w czasie sprawdzających jego wiedzę prac pisemnych.

19. W zakresie częstotliwości sprawdzania i oceniania osiągnięć i postępów uczniów ustala się, jak niżej:

1) jednego dnia może odbyć się tylko jedna zapowiedziana wcześniej praca klasowa, trwające minimum godzinę lekcyjną;

2)w jednym tygodniu w danej klasie mogą być przeprowadzone nie więcej niż 3 sprawdziany;

3)na każdej lekcji może być sprawdzane przygotowanie uczniów z trzech ostatnich realizowanych lekcji;

4)w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej lub w innych sytuacjach należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowa zapowiedź) nowy termin jej pisania.

20. Ustala się następujące zasady i formy poprawiania ocen niedostatecznych i dopuszczających ze sprawdzianów całogodzinnych przez uczniów :

1) po każdej pracy klasowej trwającej godzinę lekcyjną z poszczególnych przedmiotów dokonuje się analizy błędów i ich poprawy;

2) uczniowi nieobecnemu w wyniku choroby podczas kontrolnej pracy klasowej trwającej godzinę lekcyjną nauczyciel wyznacza termin jednego do dwóch tygodni na zaliczenie materiału z zakresu, jaki obowiązywał pozostałych uczniów;

3) uczeń nieobecny w dniu sprawdzianu, jest zobowiązany do napisania sprawdzianu na kolejnej lekcji z danego przedmiotu;

4) uczeń ma prawo do poprawienia oceny z w/w pisemnej pracy kontrolnej  w ciągu l4 dni.

21.Nauczyciele zobowiązani są do wpisywania w części nagłówkowej dziennika lekcyjnego przeznaczonej na oceny z danego przedmiotu następujących symboli:

1) bieżące odpowiedzi ustne – Odp.;

2) oceny za aktywność – zaangażowanie ucznia podczas lekcji i innych zajęciach związanych z przedmiotem /w tym ocena za udział w konkursach, za zajęcie miejsca i ocena -  A;

3) oceny za pracę domową – Pd;

4) godzinne sprawdziany, prace klasowe – S;

5)15-minutowe "kartkówki" – K;

6) nieprzygotowanie ucznia wynikające z jego prawa – np. (zapisy w tej rubryce "np");

7) pozostałe stopnie lub znaki niemieszczące się w w/w ustaleniach nauczyciele zapisują w dodatkowych rubrykach, które oznaczają własnym symbolem, wynikających  ze sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

22. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów stosując różnorodne formy oceniania.

23. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

24.Uczeń nie może być oceniony negatywnie z nowego materiału wprowadzonego na danych zajęciach.

25. Brak zadania domowego nie może skutkować oceną niedostateczną  z przedmiotu, ale ma wpływ na śródroczną/ roczną ocenę zachowania.

26. W przypadku trzeciego z kolei braku zadania domowego uczeń jest pytany lub pisze kartkówkę z trzech ostatnich lekcji albo ponosi inne konsekwencje ustalone przez nauczyciela   w PZO

27. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdził u ucznia luki w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie dalszej nauki, to jest on zobowiązany pomóc mu i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków   w rozsądnie ustalonym  i uzgodnionym z nim oraz jego rodzicami terminie.

Rozdział 7

Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć

§ 41

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo„ zwolniona”.

3. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc rodzic (prawni opiekunowie) przekazują niezwłocznie nauczycielowi wychowania fizycznego, który zwalnia ucznia z czynnego udziału w tych zajęciach, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nauczyciel przechowuje opinię lekarską do 31 sierpnia.

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza:

a) braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach;

b) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

5. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres dłuższy niż 1 miesiąc rodzic lub prawny opiekun ucznia  składa wraz z podaniem w sekretariacie szkoły niezwłocznie po uzyskaniu opinii  lekarskiej.

6. Opinia lekarska musi zawierać datę jej wystawienia, czas zwolnienia oraz jasno określić czy zwolnienie dotyczy wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, czy zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego. .

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  lub decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Kopię decyzji otrzymuje nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca. Fakt przyjęcia kopii poświadcza podpisem na decyzji złożonej w aktach.

8. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawą  do wystawienia oceny, wówczas uczeń podlega klasyfikacji z przedmiotu.

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12.Uczeń zwolniony z wymienionych zajęć jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

 

Rozdział 8

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej oraz rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§ 42

1.Jeśli uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z proponowaną oceną roczną z zajęć edukacyjnych może ubiegać się o jej podwyższenie.

2.Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

3.Ustala się następujący  tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   z zajęć edukacyjnych:

1) o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który korzystał z możliwości poprawy słabych ocen w terminach określonych statutem i jego ewentualne nieobecności na kartkówkach/sprawdzianach, lekcjach są usprawiedliwione ważnymi przyczynami.

2) W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, w ciągu 2 dni od poinformowania o ocenach przewidywanych, uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

3)Nauczyciel po otrzymaniu wniosku, sprawdza spełnianie przez ucznia warunków umożliwiających podwyższanie oceny i kolejnego dnia roboczego udziela uczniowi odpowiedzi odmownej lub zleca wykonanie zadań i termin umożliwiający podwyższenie oceny.

4) Uczeń (lub jego rodzice), który uzyskał odmowę, ma prawo tego samego dnia zwrócić się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny – do dyrektora szkoły, który ma obowiązek rozpoznać sprawę w ciągu 2 dni roboczych.

5) Procedura podwyższania musi się zakończyć co najmniej dzień roboczy przed terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych.

5) Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do końca października kolejnego roku szkolnego.

4. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli spełnił kryteria przewidziane w WZO, a nie zostały one uwzględnione przez nauczyciela oceniającego lub zostały ujawnione okoliczności, które mogą mieć wpływ na podwyższenie oceny.

5. Jeżeli w odczuciu ucznia lub jego rodzica roczna ocena zachowania została zaniżona, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) rozmowy wyjaśniającej z wychowawcą klasy najpóźniej do 2 dni roboczych

 przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną, w czasie której informuje on rodzica, na podstawie jakich przesłanek zdecydował o ocenie zachowania ucznia, udostępniając rodzicowi wgląd w dokumentację świadczącą o zachowaniu jego dziecka; uzasadniając ocenę w odniesieniu do WZO;

2) jeśli uczeń i rodzic przedstawią konkretne przykłady na spełnianie warunków otrzymania żądanej oceny, wychowawca po konsultacji z dyrektorem, nauczycielami i uczniami może ją podwyższyć.

6. Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do końca października kolejnego roku szkolnego.

 

Rozdział 9

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

§ 43

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

Rozdział 10

Egzamin klasyfikacyjny

§44

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

1) Wyrażenie zgody może nastąpić również w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności;

2) W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń który:

1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”.

7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 3, 4, i 5 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 5 pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.

12. W skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13) Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust.12;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

3) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

4) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 18.

18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacji rocznej ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Rozdział 11

Egzamin poprawkowy

§45

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej..

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem ust. 13.

11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy ust. 2 - 12 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 12

Promowanie i ukończenie Szkoły.

§46

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się np.:

1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

3) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania;

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć plastycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

10. Począwszy od lasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem paragraf 46, ust.7.

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

12. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.

13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami

15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

16. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

Rozdział 13

Prawa i obowiązki uczniów

§ 47

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 3. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia­nymi wymaga­niami, w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami i warunkami oceniania;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wy­cho­wawczym;
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 6. reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, uroczystościach;
 7. swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych osób;
 8. ochrony prywatności swojego życia osobistego i rodzinnego;
 9. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej;
 10. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania pomocy, wsparcia w rozwiązaniu problemów;
 11. pomocy socjalnej;
 12. poszanowania przekonań religijnych; poszanowania swej godności i nietykalności osobistej;

§ 48

 1. Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych należy:

1) punktualne i systematyczne uczęszczanie do szkoły;

2) przychodzenie na zajęcia lekcyjnie nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji;

3) ustawianie się po dzwonku przed salą lekcyjną i wchodzenie do klasy w towarzystwie nauczyciela;

4) sumienne przygotowywanie się do zajęć i rzetelne wykonywanie prac domowych, szanowanie książek i podręczników;

5) wykonywanie poleceń nauczycieli prowadzących zajęcia, stosowanie  się do jego wskazówek i zaleceń;

6) aktywne uczestnictwo w pracy grupowej, wypełnianie w niej powierzonych ról;

7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole, reagowanie na polecenia i zakazy nauczycieli dyżurujących na korytarzach;

2.  W zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych obowiązują następujące zasady:

1) począwszy od klasy II, uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela - jedynie na podstawie pisemnego wniosku od rodziców lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznej prośby rodziców;

2)zgodę na zwolnienie z lekcji, na podstawie pisemnej zgody rodziców lub telefonu od rodzica wyraża wychowawca klasy, a w czasie jego nieobecności nauczyciel danego przedmiotu;

3) w przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego, uczeń odbierany jest ze szkoły przez rodzica lub inna, upoważnioną osobę. Do czasu odbioru uczeń przebywa w szkole pod opieka wyznaczonej przez dyrektora osoby/np. wychowawcy świetlicy/

4)jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, opuszczone zajęcia nie mogą być usprawiedliwione,

5) każda nieobecność i spóźnienia ucznia na zajęcia edukacyjnych muszą być usprawiedliwione przez rodzica ustnie lub pisemnie w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły;

6) w przypadku nieobecności ucznia powyżej dwóch dni w szkole rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy  o przyczynie tej nieobecności;

6) w przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 2 dni i braku informacji od rodziców wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu poznania przyczyn tej nieobecności;

7) w przypadku nieobecności powyżej 4 dni wymagane jest zwolnienie lekarskie.

 

3.Do obowiązków ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły należy:

1)na co dzień ucznia obowiązuje schludny wygląd i dbanie o higienę osobistą;

2) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: dziewczęta - biała bluzka oraz granatowa lub czarna spódnica, chłopcy - biała koszula i granatowe lub czarne spodnie;

3) uczeń zmienia obuwie przy wejściu do szkoły; na terenie szkoły obowiązuje obuwie na jasnej, antypoślizgowej podeszwie;

4) uczniowi nie wolno:

a) malować się; golić głowy i farbować włosów;

b) nosić prowokacyjnych, obraźliwych, wulgarnych nadruków i elementów stroju, w tym świadczących o przynależności do nieformalnych grup lub organizacji społecznych;

c) odsłaniać nadmiernie ciała /zbyt krótka spódnica, odsłonięty brzuch, zbyt duży dekolt/;

5) Opis schludnego stroju i wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły.

4.Do obowiązków ucznia w zakresie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły należy:

1) zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły- ma być cały czas wyłączony i schowany;

2) uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach po otrzymaniu zgody nauczyciela;

3) w pilnych sprawach  uczeń może skorzystać ze szkolnego  telefonu w sekretariacie szkoły;

4) w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad i podejrzenia, że został on wykorzystany z naruszeniem czyjegoś dobra nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy, w jego obecności wyłączyć go oraz przekazać rodzicowi;

5) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za telefony komórkowe;

5.Do obowiązków ucznia w zakresie właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów należy:

1) przestrzeganie obowiązujących form grzecznościowych, zarówno w szkole jak i poza jej terenem, zwracanie się do kolegów i koleżanek po imieniu;

2) zakaz stosowania jakiejkolwiek formy agresji i przemocy w szkole oraz poza nią wobec ludzi, zwierząt i otaczającej przyrody;

3) posługiwanie się poprawną polszczyzną oraz dbałość o czystość języka; niedozwolone jest używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, jak również posługiwanie się wulgarnymi gestami;

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole oraz w terenie, zgłaszanie nauczycielowi lub innym dorosłym w szkole wszelkich usterek i zagrożeń;

5) troska o czystość szkoły i jej otoczenia oraz pozostawianie pomieszczeń, w których przebywa  w należytym porządku;

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i w czasie wyjść; każdy wypadek należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi;

5) przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren szkoły i używania niebezpiecznych przedmiotów oraz środków zagrażających zdrowiu i życiu;

6) dbałość o mienie szkoły oraz niezwłoczne zgłoszenie nauczycielom lub innym pracownikom szkoły – zauważonych uszkodzeń,

7) naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody samodzielnie lub z pomocą swoich rodziców albo odkupienie zniszczonego mienia;

8) reagowanie na wszelkie akty przemocy – samodzielnie lub z pomocą innych osób, poprzez natychmiastowe zgłoszenie tego faktu nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły;

10) szanowanie godności osobistą i dobrego imienia drugiego człowieka bez względu na jego wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, stan zdrowia, światopogląd, sytuację rodzinną i możliwości intelektualne;

11)zadośćuczynienie innym osobom wyrządzonej im przykrości lub krzywdy;

12)szanowanie jedzenie;

13) zachowanie ciszy, gdy wymagają tego miejsce i sytuacja

14) uczeń, który łamie przyjęte w szkole zasady postępowania ponosi konsekwencje, którymi poza karą mogą być:

a) obowiązkowe uczestniczenie  w odpowiednich zajęciach;

b) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

c) wykonanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły;

d) poddanie szczególnej opiece wychowawcy lub pedagoga  szkolnego;

e) zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych przez sąd rodzinny.

Rozdział 14

Nagrody i kary

§ 49

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
 1. za rzetelną naukę i wzorowe zachowania;
 2. pracę na rzecz Szkoły;

3) udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach;

4) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

5) aktywność w pracach społecznych ;

6) wzorową frekwencję zespołową i indywidualną;

7) osiągnięcia sportowe;

2. Nagroda może być przyznana w następującej formie:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy na forum szkoły;

3) pochwała dyrektora wobec klasy;

3) pochwała dyrektora na forum szkoły;

4) nagroda rzeczowa, dyplom uznania lub puchar;

5) udział w wycieczce, biwaku, plenerze lub innej imprezie;

6) list pochwalny, gratulacyjny, podziękowanie pisemne dla ucznia i rodziców.

3. O przyznanej uczniowie nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia.

4. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu przyjęcia zastrzeżeń.

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 rozpatruje Dyrektor;

6. Wyróżnianie uczniów, którzy uzyskali najwyższe roczne oceny klasyfikacyjne:

1) Rada pedagogiczna przyznaje Tytuł Super Absolwenta Roku uczniowi, który:

a) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma średnią w klasie min. 5,5 i wzorowe zachowanie lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma wzorowe zachowanie i średnią min. 5,0 oraz szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy, sportowych, bądź artystycznych, bądź jest wzorem społecznika - aktywnie działa na rzecz szkoły i środowiska, udziela się społecznie, np. akcje charytatywne, itp.; z własnej inicjatywy organizuje pomoc innym;

c) Absolwent Roku w klasach IV-VI otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a w klasie VII- VIII – wzorową;

 

2) Super Absolwent Roku zostaje wyróżniony w formie:

a) pochwałę Dyrektora Szkoły podczas zakończenia roku szkolnego;

b) dyplomu za tytuł „Super Absolwent Roku SP w Głębokiem;

c) wyróżnienia na stronie internetowej szkoły;

d) wpis do „ Złotej Księgi”

4) w klasie III tytuł: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym:

a)  osiągał przez cały rok bardzo wysokie wyniki edukacyjne;

b) odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;

c) prezentował wysoki poziom kultury osobistej i zachowanie będące wzorem do naśladowania,

d) aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły.

 

§ 50

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 48  uczeń może być ukarany.
 2. Kara może być nałożona za nieprzestrzeganie postanowień statutu

oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń wydanych na ich podstawie, w tym w przypadkach powtarzającego się stosowania form agresji wobec innych m.in. stosowania cyberprzemocy.

 1. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy na forum klasy;

2)  upomnienie Dyrektora na forum klasy jednoznaczne z zawieszeniem prawa do udziału w wycieczkach i imprezach klasowych lub szkolnych;

3)  nagana Dyrektora na forum Szkoły jednoznaczna z zawieszeniem prawa do udziału w wycieczkach i imprezach klasowych lub szkolnych oraz reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

4) przeniesienie do innego oddziału w Szkole (o ile istnieje możliwość organizacyjna)

5) w sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3
 2. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania zasady gradacji kar:
 1. niszczenie mienia szkolnego;
 2. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;
 3. stosowanie przemocy, cyberprzemocy;
 1. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców.
 2. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców.
 3. Kara może być zawieszona przez udzielającego jej na prośbę zainteresowanego lub po złożeniu poręczenia przez uczniów bądź rodziców.
 4. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli ją darować.
 5. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania.

§ 51

 Przewiduje się następujący tryb odwoływania się od kary:

1) uczeń lub jego rodzice składają w terminie 3 dni od daty udzielenia kary odwołanie na piśmie do dyrektora szkoły za pośrednictwem organu, który karę nałożył,

2) dyrektor rozpatruje odwołanie zespołowo przy udziale wychowawcy

i przedstawiciela samorządu klasowego,

3) zespół podejmuje decyzję o utrzymaniu kary, jeśli tryb jej udzielenia był zgodny ze statutem, a zachowanie ucznia naruszyło prawo szkolne,

4) zespół anuluje karę jeśli udzielono jej niezgodnie ze statutem,

5) od decyzji zespołu odwołanie nie przysługuje.

§ 52

1. Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

a)uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów,

b) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,

c) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,

d)uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne,

e)wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia;

f) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły,

g) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia;

h) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami, cyberprzemocy;

i) używania alkoholu, bycia pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły i w jej obrębie;

j) dystrybucji narkotyków i środków odurzających oraz ich posiadania.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział 15

Prawa i obowiązki rodziców

§ 53

1.  Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w danej  klasie i w szkole;

2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

3) uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka;

4) uzyskania bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, rozwoju, postępów w nauce oraz trudności;

5) uzyskania informacji, na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi z przedmiotów nauczania oraz naganną oceną z zachowania i nieklasyfikowaniem;

6) brania udziału (za zgodą nauczyciela i dyrektora) w niektórych zajęciach edukacyjnych i zajęciach wychowawczych;

7) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii na temat pracy szkoły;

8) zwolnienia swojego dziecka u dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub nauczyciela danych zajęć edukacyjnych – osobiście lub na pisemny wniosek ,

w którym podano przyczynę  zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

§ 54

1.Rodzice mają obowiązek:

1) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka;

3)wspierać dziecko w realizacji zadań edukacyjnych;

4)zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;

5) usprawiedliwiać w terminie do 7 dni spóźnienia oraz nieobecności dziecka na zajęciach;

6) w przypadku nieobecności ucznia powyżej dwóch dni w szkole rodzice dziecka zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy  o przyczynie tej nieobecności;

7)dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

8) kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotów w sprawie postępów dziecka  w nauce i zachowaniu

9)przestrzegać zasad współpracy ze szkołą;

10) w terminie do dnia 30 września każdego roku informować dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko poza obwodem szkoły;

12)zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się  do zajęć;

13) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

14)zapewnić bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły dzieciom do lat 7;

15) angażować się  jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach do rad klasowych i rady rodziców;

16) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka;

 

 

 

Rozdział 16

Przyjmowanie uczniów do szkoły

§ 55

 1. Do klasy I Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w Szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 3. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor.
 4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisu ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 56

1. W przypadku przyjmowania ucznia przybywającego  z zagranicy do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa lub zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia;

2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej:

1) termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor;

2) w przypadku, gdy uczeń nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku, którym posługuje się uczeń;

3) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli oraz osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.

3. Dla osoby, która nie zna języka polskiego, albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący organizuje w Szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

4. Dla osoby, w odniesieniu do której nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący organizuje w Szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

5. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, Dyrektor.

6. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w ust. 3 i 4, nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

Rozdział 17

Postanowienia końcowe

§ 57

  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58

  Szkoła wypracowuje własny ceremoniał szkolny.

1) ślubowanie klasy pierwszej;

2) pożegnanie najstarszej klasy.

2. Szkoła może posiadać swój własny sztandar.

§ 59

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

3. Zmiany w statucie szkoły mogą być dokonane wtedy, gdy zmianie ulegną przepisy w aktach prawnych lub wtedy, gdy nastąpią zmiany w warunkach szkolnych.

4. O zmianach w statucie  decyduje dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna.

5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu.

6. Dyrektor zapewnia wszystkim członkom społeczności lokalnej możliwość zapoznania się ze statutem:

1) statut jest opublikowany w formie pisemnej;

2) aktualny statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece szkolnej;

3) wychowawcy i nauczyciele zaznajamiają uczniów z odpowiednimi fragmentami statutu szkoły.

§60

Sprawy ujęte w niniejszym statucie  regulują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności

1)„Ustawa o systemie oświaty” z dn. 7 września 1991 r.  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z p. zm.

2)Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z p. zm.);

3)Konwencja  o  Prawach  Dziecka   z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z p zm.);

4)Akty wykonawcze do ustaw.

§ 61

  Statut wchodzi w życie uchwałą 07/22/23 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2022r.

39071