Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem Szkoła Podstawowa w Głębokiem

Szkoła Podstawowa w Głębokiem
godlo polski Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Głębokie 6
tel: 18 44 64 085
e-mail: szkola.glebokie@wp.pl

Zasady organizacji zdalnego nauczania

09/11/2020r.

Zasady organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej w Głębokiem 2020/2021 - AKTUALIZACJA

1. Plan zajęć na miarę możliwości związanych z kadrą uwzględnia równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów, odpowiednich przerw łączenie naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich używania, ograniczenia wynikające ze specyfikacji zajęć. Dopuszczalne jest modyfikowanie planu przez dyrektora szkoły na czas nauki zdalnej.

2. Lekcje zdalne prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania Office 365, ze szczególnym uwzględnieniem Teams, z zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych np.: www.epodreczniki.pl , www.gov.pl/zdalnelekcje https://cke.gov.pl/ oraz dla zróżnicowania form pracy przez udostępnianie materiałów przez nauczyciela do wykonania zadania w czasie odroczonym.

4. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z aplikacji Office 365 w tym z Temas zgodnie z ich przeznaczeniem i w ramach ogólnie przyjętych norm społecznych, mają obowiązek reagowania na wszelkie przejawy cyberprzemocy i niewłaściwe zachowania w sieci.

5. Nauczanie na odległość w kl. I-III w innej formie, niż lekcje online klasach I-III realizowane jest zgodnie z ustaleniami między nauczycielem, a rodzicami. Lekcje online realizowane są w czasie rzeczywistym.

6. Nauczanie na odległość w kl. IV-VIII realizowane jest w czasie rzeczywistym tj zgodnie z planem lekcji zarówno w formie lekcji online, jak i pracy na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela.

7. Nauczyciele realizują podstawę programową; uwzględniają możliwości uczniów objętych ppp; dla uczniów chętnych proponują dodatkowe zadania, linki itp.

8. Nauczyciele przysyłają uczniom materiały do zajęć od godz.15.00 dnia poprzedzającego do godziny 7.00 rano danego dnia.

9. Udostępnianie materiałów realizowane jest za pośrednictwem e-dziennika zakładka „Zadania domowe” i głównie szkolnej poczty elektronicznej Microsoft Office, w sytuacjach wyjątkowych telefonicznie lub w formie papierowej. Zadania do sprawdzenia są przesyłane przez uczniów zgodnie z ustaleniami z nauczycielem.

10. Nauczyciele pracują zdalnie w domu lub na terenie szkoły.

11. W miarę możliwości szkoła wypożycza laptopy w pierwszej kolejności uczniom, którzy mają rodzeństwo uczące się zdalnie lub mającym trudną sytuacje materialną. Jeśli nie ma konieczności wypożyczenia laptopów uczniom szkoła może je udostępnić również nauczycielom.

12. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

13. Lekcje z użyciem platformy TEAMS trwają 30 minut. W uzasadnionych sytuacjach mogą trwać do 45 min z zachowaniem higieny pracy umysłowej w danym dniu.

14. Lekcja polegająca na pracy ucznia z materiałami wysyłanymi drogą e-mail nie może przekraczać 30min. W tym czasie nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów pod adresem e-mail lub w inny sposób ustalony z uczniami.

15. Zarówno lekcje na platformie TEAMS, jak i w oparciu o e-maile rozpoczynają się punktualnie w czasie rzeczywistym, zgodnie ze szkolnym planem zajęć.

Zasady uczestnictwa w lekcjach online

1. Informacje o planowanej lekcji online umieszczane są w kalendarzu na platformie Microsoft Teams oraz w e-dzienniku w zakładce „Zadania domowe”

2. Wejście na platformę powinno planować się z kilkuminutową rezerwą na czas logowania się uczniów. Lekcję online zaczyna i kończy nauczyciel /uczniowie wchodzą na spotkanie po nauczycielu, nauczyciel opuszcza platformę po wylogowaniu się uczniów/

3. Zabronione jest udostępnianie danych uczniów, linków i materiałów prezentowanych na lekcjach online i inną drogą komunikacji w nauczaniu zdalnym.

4. Zabronione jest udostępnianie wizerunku uczniów i nauczyciela; nie wolno lekcji online nagrywać i kopiować bez pozwolenia.

5. Wszelkie nadużycia i niewłaściwe zachowania w przestrzeni wirtualnej podczas nauki zdalnej będą podlegały odpowiednim konsekwencjom przewidzianym w statucie szkoły. W sytuacjach rażących naruszeń, sprawy będą zgłaszane odpowiednim organom zewnętrznym.

6. Praca zdalna uczniów i ich aktywność będą monitorowane, weryfikowane i oceniane przez nauczycieli na zasadach określonych w statucie szkoły oraz w przedmiotowych systemach oceniania. Oceny będą wpisywane do e-dziennika.

7. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów uzdolnionych.

8. Konsultacje dla rodziców będą prowadzone w razie potrzeby, poprzez e-dziennik, a dla uczniów poprzez Teams.

Dokumentowanie zajęć zdalnych i frekwencji

1. Dokumentowanie zajęć zdalnych odbywa się w sposób systematyczny w dzienniku elektronicznym Uonet+ . Po temacie dopisuje się skrót formy zajęć np„TEAMS; lub np „e-mail”

2. Frekwencję odnotowuje się w dzienniku elektronicznym na podstawie uczestnictwa w lekcji online, a w przypadku innej drogi komunikacji z uczniem w sposób ustalony z nauczycielem. Informacje o ewentualnej chorobie/niedyspozycji, nieobecności należy zgłosić do wychowawcy klasy.


 


 

Obowiązki wychowawców w zdalnej nauce

1.Nauczyciele wychowawcy:

1) koordynują pracę nauczycieli ze specjalistami, uczniami, rodzicami służy pomocą, doradą od poniedziałku do piątku -odpowiedzą na email/ew pilny telefon najszybciej, jak to możliwe.

2) wskazują sposób kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami i rodzicami;

3) reagują na bieżące potrzeby i problemy, w tym związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

 

Wprowadzanie modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.

2. Nauczyciele wprowadzają modyfikację w realizowanych programach nauczania.

3. Modyfikacja powinna dotyczyć treści nauczania w zakresie ograniczenia do podstawy programowej i sposobu ich realizacji.

4. Niektóre treści zapisane w programach nauczania mogą zostać przeniesione na kolejne lata nauki z wyjątkiem oddziałów klas 8.

5. Nauczyciele mogą zrezygnować z niektórych treści zapisanych w programie nauczania, jeśli wykraczają one poza podstawę programową danego przedmiotu.

6. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi wprowadzone modyfikacje w programach nauczania.

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

2.Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 

Wszyscy nauczyciele, rodzice, uczniowie zapoznają się na bieżąco z aktualnymi komunikatami/informacje/wiadomościami w e-dzienniku; informują o trudnościach w nauce zdalnej

 

Zasady opracowane zostały na podstawie obserwacji dyrektora szkoły, informacji, uwag zebranych od rodziców i nauczycieli. Zostały zamieszczone w dzienniku elektronicznym w zakładce „Informacje”